این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

دریافت پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > شرایط و مبالغ ثبت نام مقاله دهندگان حضوری
.: شرایط و مبالغ ثبت نام مقاله دهندگان حضوری

  مبالغ ثبت نام شرکت کنندگان اعضاء هئیت علمی ، دانشجویان و مقاله دهندگان حضوری                                                          در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران                                                                                                                  26-27 بهمن  1395  تهران

ثبت نام  اعضاء هئیت علمی ، دانشجویان  بدون مقاله                                                                        ارائه کارت هیئت علمی و یا کارت دانشجویی معتبر ضروری می باشد

250 هزار تومان

ثبت نام  اعضاء هئیت علمی ، دانشجویان  با مقاله پذیرفته شده                                                        ارائه کارت هیئت علمی و یا کارت دانشجویی معتبر ضروری می باشد

220 هزار تومان

ثبت نام شرکت کنندگان آزاد  با مقاله پذیرفته شده(بصورت حضوری)

250 هزار تومان

ثبت نام  شرکت کنندگان  شامل:

·      حضور در کنفرانس و  استفاده از کلیه سخنرانی ها و کارگاه ها  در طی دو روز

·      دریافت پکیج کنفرانس شامل کتاب  و لوح فشرده

·      پذیرایی و بریک  در طی دو روز برگزاری کنفرانس

·    دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس دارای مجوز شماره 421/3 مورخ4/2/95  صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری و احتساب شانزده ساعت آموزش رسمی

·    دریافت گواهینامه دو زبانه دارای هلوگرام و لمینیت شده دارای امضاء مشترک با مجمع جهانی ریسک از داووس / سوئیس

·    داوری مقاله، چاپ چکیده مقاله در کتاب و رایت چکیده و اصل مقاله درسی دی کنفرانس و دریافت گواهیناهه ارائه مقاله ،حضور در کنفرانس و کلیه کارگاه ها  و پذیرایی در طی دو روز برگزاری کنفرانس می باشد.

·    شایان ذکر است، گواهینامه ارائه مقاله فقط به فردی تعلق می گیرد، که در یکی از روزهای برگزاری نسبت به ارائه مقاله اقدام نماید و نام ایشان در لیست اسامی نویسنده گان مقـاله قرار داشته باشد.

·    درصورت نیاز به نسخه های دوم و سوم، مبلغ بیست هزار تومان به ازای هر گواهینامه اضافه گردیده و پس از برگزاری   کنفرانس به آدرس پستی نویسنده اول پست می گردد.

·      آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله اول دی ماه  1395  می باشد.

·    نکته مهم : با توجه به دریافت تعداد زیاد چکیده مقالات، دبیر خانه کنفرانس این حق را برای خود محفوظ می دارد ، تا پس از دریافت چکیده مقاله ،بدون اطلاع رسانی به مقاله دهنده محترم نسبت به نشر الکترونیکی، چاپ و رایت چکیده مقاله اقدام نماید،

·      آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله اول  دی ماه و آخرین مهلت ثبت نام 11 بهمن ماه سال جاری می باشد.

 

شماره حساب دبیرخانه کنفرانس مدیریت جامع بحران :
شماره حساب : 0102278488009- نام بانک: صادرات ایران تهران شعبه چهار راه  ایرج -کد بانکی: 2093
نام صاحب حساب: شرکت کیفیت سازان پرواز
(دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران )
شماره کارت :
0435 - 9007 - 6919 - 6037  (به نام شرکت کیفیت سازان پرواز)
شماره شبا:
IR41 0190 0000 0010 2278 4880 09