این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

دریافت پوستر کنفرانس
صفحه اصلی > شرایط و مبالغ ثبت نام مقاله دهندگان غیر حضوری
.: شرایط و مبالغ ثبت نام مقاله دهندگان غیر حضوری


شرایط و مبلغ
 ثبت نام مقاله دهندگان  غیر حضوری

 در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران  26  -27 بهمن  1395  - تهران

 

 .        در صورتیکه مقاله دهنده محترم  امکان حضور در کنفرانس را نداشته و فقط تمایل به ارائه مقاله خود، شامل:  داوری مقاله، چاپ چکیده مقاله در کتاب ورایت چکیده و اصل مقاله در سی دی کنفرانس و دریافت گواهینامه پذیرش مقاله را داشته باشد، می تواند مقاله خود را از طریق سیستم ثبت نام مقاله دهندگان به دبیر خانه علمی کنفرانس ارسال نموده تا پس ازارزیابی و تایید مقاله توسط کمیته علمی کنفرانس و اعلام در سایت کنفرانس، مبلغ ثبت نام غیر حضوری (به ازای هرمقاله 109 هزار تومان) را در مهلت مقرر به حساب بانکی کنفرانس واریز نماید.

  .         ذکر عنوان(مقاله غیر حضوری) در بالای چکیده مقاله ارسالی مقاله بابت تسهیل در ارزیابی ، ردیابی مقاله و  صدورگواهینامه می باشد و ضروری است.

·         مقاله دهندگان غیر حضوری بشرح زیر موارد را دریافت می کنند:

·    دریافت گواهینامه  پذیرش مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

·    دارای مجوز شماره 421/3 مورخ4/2/95  صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

·      دریافت گواهینامه دو زبانه دارای هلوگرام  با هدف تضمین صحت گواهینامه

·      گواهینامه  دارای لمینت

·      گواهینامه دارای امضاء مشترک با مجمع جهانی ریسک از داووس / سوئیس

·      شایان ذکرمی باشد، صدورگواهینامه پذیرش مقاله فقط در یک نسخه وتنها با ذکراسامی سه نفر اول درج شده درمقاله امکان پذیر می باشد .

·      درصورت نیاز به نسخه های دوم و سوم، مبلغ بیست هزار تومان به ازای هر گواهینامه اضافه گردیده و به آدرس پستی نویسنده اول پست می گردد.

·      چاپ چکیده مقاله در کتاب و سی دی کنفرانس و ارسال آنها همراه با گواهینامه بوسیله پست سفارشی بر اساس موارد فوق الذکر برای ثبت نام کننده غیر حضوری

·      آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله اول  دی ماه و آخرین مهلت پرداخت 11 بهمن ماه سال جاری می باشد.

·      نکته مهم : با توجه به دریافت تعداد زیاد چکیده مقالات، دبیر خانه کنفرانس این حق را برای خود محفوظ می دارد، تا پس از دریافت چکیده مقاله ،بدون اطلاع رسانی به مقاله دهنده محترم نسبت به نشر الکترونیکی، چاپ و رایت چکیده مقاله اقدام نماید،

 

شماره حساب دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران :
شماره حساب :
0102278488009- نام بانک: صادرات ایران تهران شعبه چهار راه  ایرج- کد بانکی: 2093
نام صاحب حساب: شرکت کیفیت سازان پرواز (دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران )
شماره کارت :
 0435 - 9007 - 6919 - 6037 ( به نام شرکت کیفیت سازان پرواز )
شماره شبا: 
 IR41 0190 0000 0010 2278 4880 09